Logo Woondienst Roeselare

Project

Ernstig vervuilde woonsituaties

david-babayan-_i7C0FIJR3Y-unsplash.jpg

Afbakening van de doelgroep

Het werkingsgebied omvat het grondgebied Roeselare. De procedure ‘aanpak vervuilde woonsituatie’ wordt opgestart indien sprake is van volgende criteria:

 • De woonsituatie is ernstig vervuild (cf. checklist vervuilde woonsituaties)
 • De woonsituatie heeft potentiële gevolgen voor de gezondheid van de bewoner(s)
 • De woonsituatie heeft potentiële gevaren voor de buurt en de algemene volksgezondheid

De doelgroep zijn bewoners uit het werkingsgebied die zich bevinden in een ernstig vervuilde woonsituatie, met name:

 • Personen die leven in een situatie van ernstige woningvervuiling
 • Personen die leven in een woning waarbij de hygiënische situatie een gevaar vormt voor de betrokken bewoner(s) en/of voor de openbare veiligheid of gezondheid van de buurt

Betrokken actoren

De Regionale Woondienst werkt voor de aanpak van vervuilde woonsituaties binnen de stad Roeselare met diverse interne en externe partners samen, namelijk:

 • Interne diensten Stad Roeselare (dienst Wonen, dienst Samenleven, Juridische dienst, …)
 • Welzijnshuis Roeselare
 • CAW Centraal West-Vlaanderen
 • Politiezone RIHO

Aanvullend kunnen afhankelijk van de situatie en van de noden en behoeften van de bewoner nog andere ad hoc partners in het proces worden betrokken zoals Zorgbedrijf Motena, thuiszorgdiensten – familiale hulp (Familiehulp, Familiezorg,…), verdelgingsfirma’s, professionele poetsfirma’s, Dierenwelzijn, brandweer, Mirom/OVAM (verwijdering asbest) …

Aanpak en samenwerking

De aanpak bestaat uit 5 fasen (cf. flowchart en verklarende nota):

 • Melding
 • Detectie van het netwerk en analyse van de situatie
 • Huisbezoek
 • Gecoördineerde aanpak – vrijwillig of gedwongen traject
 • Nazorg

Bij eenvoudige meldingen is het één op één contact met een samenwerkende partner een cruciale factor voor een snelle en efficiënte aanpak. Afhankelijk van de complexiteit van de melding gebeuren de contacten tussen de Regionale Woondienst en de partner(s) telefonisch, online of in fysiek overleg.

Bij een complexere melding wordt de mogelijkheid voorzien om met de verschillende betrokken partners een caseteam op te zetten. Op deze manier kan tegelijkertijd met alle betrokkenen diepgaander overlegd worden over de mogelijkheden en de volgende te nemen stappen in het traject. Expertise kan worden uitgewisseld en er kunnen afspraken worden gemaakt met betrekking tot structurele opvolging cliënt.

Autonomie cliënt

Wanneer vervuiling wordt vastgesteld en de bewoner vrijwillig wenst mee te werken om de situatie aan te pakken en op te lossen, wordt samen met de bewoner en betrokken diensten een plan van aanpak uitgewerkt. Mits voldoende motivatie krijgt de bewoner eerst zelf de kans om een oplossing te zoeken met ondersteuning van betrokken diensten.

Het is best mogelijk dat de bewoner zich niet bewust is van het probleem en bijgevolg niets wil ondernemen om de situatie aan te pakken. Soms krijgen ook begeleidende diensten geen voet tussen de deur en/of verloopt het contact met de bewoner heel stroef. In dergelijke situatie dringt een gedwongen aanpak zich op. Anderzijds kan een vrijwillig traject alsnog overgaan in een gedwongen traject als na een termijn van 6 maanden wordt vastgesteld door de Woondienst of betrokken partners dat er geen schot in de zaak komt of de bewoner verzuimt aan zijn belofte om zelf iets te ondernemen.